Digitális munkarend 2020. március 16-tól

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanév végi digitális munkarendet és a hozzá kapcsolódó tanév végi eseményeket az alábbiak szerint szervezzük meg:

Az oktatás menete

- Június 5-ig (péntekig) a munkarend az oktatásban a megszokott rend szerint halad, azzal a kivétellel, hogy június 4-én (csütörtökön) a tanulók az órai munkát a felületre feltöltött utasítás szerint önállóan végzik (a felső tagozaton értekezletek, ill. az alsó tagozaton online tanóra nem lesz).

- Június 8-án (hétfő) az órarend és csengetési rend szerinti tanítás megszűnik.

Az utolsó héten elvégzendő feladatok június 8-án (hétfőn) reggel 8:00 órától minden tantárgyból elérhetőek lesznek a szokásos felületen.

A feladatok leadási határideje június 11. (csütörtök) 15:00 óra.

Az ingyenes tartós könyvek leadása

A tankönyvek átvétele június 8-án (hétfőn) és 9-én (kedden) történik, 9:00-14:00 óra között személyesen az iskolában az osztályfőnököknél.

A tankönyvekből kérünk minden írást és aláhúzást szíveskedjenek kiradírozni, mert csak ilyen állapotban áll módunkban azokat visszavenni.

A munkafüzetek és az angol felszerelés a gyerekeknél maradnak, de őrizzék meg, mert lehetséges, hogy szeptemberben még dolgozni fognak benne. 

Kérjük a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, hogy az érkezésről a nagyobb csoportosulások elkerülése érdekében, az osztályfőnökökkel /nevelőkkel telefonon egyeztetni szíveskedjenek. Az atlaszokat csak a 8. évfolyam végén kell leadni.

Év végi kirándulás

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az év végére tervezett kirándulások, valamint a Müller György Nap elmaradnak. Mindezek helyett, június 12-én (pénteken) osztályonként tanulmányi sétát szervezünk. Ennek részleteiről az osztályfőnökök/nevelők adnak felvilágosítást. 

Ballagás és tanévzáró ünnepség

Ebben a tanévben a szokásostól eltérő módon szervezzük meg a ballagást és a tanévzáró ünnepséget. 

A tanévzáró ünnepség és a ballagás is zártkörű rendezvény lesz, amelyen csak az intézmény pedagógusai, a búcsúztató diákok, a ballagó 8. osztály és a ballagók közvetlen hozzátartozói vesznek részt. 

A búcsúzó nyolcadikosok a rendezvény után az osztályfőnököktől átvehetik a bizonyítványaikat. 

Az ünnepséget június 15-én (hétfőn) 16:00 órakor tartjuk, amelyet élőben közvetítünk az iskola Facebook oldalán (www.facebook.com/muller.gy.iskola)

Bizonyítványosztás

Az év végi bizonyítványokat, jutalmakat és okleveleket az osztályfőnökökkel előre egyeztetés szerint az iskolában lehet átvenni az alábbi időpontokban:

Alsó tagozat (1-4. osztály): június 16-án (kedden) 9:00-13:00 óra között

Felső tagozat (5-7. osztály): június 17-én (szerdán) 9:00-13:00 óra között

Amennyiben ezen időpontokban nem megoldható a szülők részéről a bizonyítvány átvétele, június 18-26-ig 9:00-15:00 óra között, azok a titkárságon átvehetők.

Június 27-től az intézmény nyári munkarendjében meghatározott nyitva tartás szerinti ügyintézés keretében lehet a bizonyítványokat átvenni.

 

Budapest, 2020. Június 2.

Bernáth Sándor

Igazgató

 

Speciális pedagógiai munkáink

 

Fejlesztő pedagógia

Iskolánk pedagógiai koncepciójában jelentős szerepet kap a gyenge iskolai teljesítményekért felelős részképesség-zavarok korrigálása, megszüntetése, illetve a már kialakult tanulási zavarok kezelése.

Ezt a segítséget a tanulók egyénileg, vagy kiscsoportos formában, fejlesztő foglalkozások keretében kapják, az órarendbe beépítve. A fejlesztő foglalkozások tervezésekor célzottan a gyermekek egyéni problémáit szem előtt tartva állítjuk össze a sokféle módszer közül a számukra leghatékonyabb fejlődést biztosító programot.

A fejlesztő munka eredményeként a gyermekek jelentős része évről-évre mérhető javulást mutat a problémás részterületeken, ezáltal lehetővé válik számukra a felzárkózás saját osztályfokuk követelményéhez.

 

Logopédiai munka

Intézményünk iskolájában és óvodájában az arra rászorulók rendszeres logopédiai fejlesztésben részesülnek.

Minden tanév elején szűrőmunkát végzünk, melynek célja a beszédhibás, gyengébb verbális készségű, dyslexia veszélyeztetett, vagy már kialakult tanulási zavarral küzdő gyermekek megkeresése.

Az óvodában és az első osztályban a beszédhibák kijavítása mellett általános beszédfejlesztést, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia prevenciót végzünk.

Második osztálytól reedukációs munkát végzünk az olvasás, írás, számolás területén.

Munkánk elsősorban a Meixner-féle módszertanon alapul: célunk a dyslexia veszélyeztetett gyermekeknél a tanulási zavar megelőzése, a beszédkészség fejlesztése (artikulációs hibák kijavítása, szókincsbővítés, a grammatikai készség fejlesztése, stb.).

A már kialakult olvasási, írási nehézségeken a dyslexia reedukációs órák keretében igyekszünk segíteni: javítunk az olvasástechnikán és szövegértésen, igyekszünk fejleszteni a helyesírási készséget.

A dyscalculiás (számolási nehézséggel küzdő) gyermekeknél a hiányzó alapokat pótoljuk, munkánk itt elsősorban a hiányzó számfogalmak kialakítását, az alapvető számolási műveletek begyakorlását célozza.

A logopédiai foglalkozások 2-3 fős kiscsoportokban, vagy egyéni fejlesztés keretében zajlanak.

 

Alapozó terápia

Iskolánkban a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek lehetőségük van alapozó terápián is részt venni.

Ez a terápia eredetileg az anyanyelvi készséghiány kezelésére irányult, de a továbbfejlesztés és bővítés eredményeképpen egy több területen használható, idegrendszeri érést megalapozó terápia lett.

A terápia alapjául olyan tudományos eredmények szolgálnak, amelyek feltárták az idegrendszer éretlensége és az anyanyelvi területen előforduló lehetséges összefüggéseket. Eszerint: a beszéd-, írás- és olvasáskészség tökéletességéhez szükséges az idegrendszer ontogenetikailag való teljes beérése.

Az idegrendszer ontogenetikai beérése a humán mozgásminták egymásutániságaiban, ill. egymásmellettiségeiben és egymásra épüléseiben történik, és ez a mozgássor (fejemelés, gurulás, kúszás, felülés, mászás, stb.) a szenzoros éréssel együtt adja azt a szenzomotoros idegrendszeri fejlődési sort, amelyek koronájaként megjelenik a beszéd, az írás és olvasás készsége.

Ha tehát egy gyermek idegrendszere, ill. annak nyelvi készségéért felelős területei nem érettek, akkor az idegrendszer struktúrák nem készek az említett funkciók befogadására, vagy kibontakoztatására. Az ilyen esetben hiábavaló csak az anyanyelvet gyakoroltató módszerek alkalmazása, szükség van felépíteni azokat az alapokat, amelyek hiányoznak a továbblépéshez.

Ezeket az összefüggéseket ismerve: ha egy gyermeknél tanulási zavar jelentkezik, akkor érdemes megvizsgálni, hogy a mozgásfejlődésében nincs-e elmaradottsága.

Ha felismerhető a mozgásfejlődési, vagyis idegrendszeri érésbeli elmaradottság, és ezt megfelelő gyakorlatok végeztetésével beérleljük, akkor sokkal jobb alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődéséhez.