Digitális munkarend 2020. március 16-tól

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanév végi digitális munkarendet és a hozzá kapcsolódó tanév végi eseményeket az alábbiak szerint szervezzük meg:

Az oktatás menete

- Június 5-ig (péntekig) a munkarend az oktatásban a megszokott rend szerint halad, azzal a kivétellel, hogy június 4-én (csütörtökön) a tanulók az órai munkát a felületre feltöltött utasítás szerint önállóan végzik (a felső tagozaton értekezletek, ill. az alsó tagozaton online tanóra nem lesz).

- Június 8-án (hétfő) az órarend és csengetési rend szerinti tanítás megszűnik.

Az utolsó héten elvégzendő feladatok június 8-án (hétfőn) reggel 8:00 órától minden tantárgyból elérhetőek lesznek a szokásos felületen.

A feladatok leadási határideje június 11. (csütörtök) 15:00 óra.

Az ingyenes tartós könyvek leadása

A tankönyvek átvétele június 8-án (hétfőn) és 9-én (kedden) történik, 9:00-14:00 óra között személyesen az iskolában az osztályfőnököknél.

A tankönyvekből kérünk minden írást és aláhúzást szíveskedjenek kiradírozni, mert csak ilyen állapotban áll módunkban azokat visszavenni.

A munkafüzetek és az angol felszerelés a gyerekeknél maradnak, de őrizzék meg, mert lehetséges, hogy szeptemberben még dolgozni fognak benne. 

Kérjük a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, hogy az érkezésről a nagyobb csoportosulások elkerülése érdekében, az osztályfőnökökkel /nevelőkkel telefonon egyeztetni szíveskedjenek. Az atlaszokat csak a 8. évfolyam végén kell leadni.

Év végi kirándulás

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az év végére tervezett kirándulások, valamint a Müller György Nap elmaradnak. Mindezek helyett, június 12-én (pénteken) osztályonként tanulmányi sétát szervezünk. Ennek részleteiről az osztályfőnökök/nevelők adnak felvilágosítást. 

Ballagás és tanévzáró ünnepség

Ebben a tanévben a szokásostól eltérő módon szervezzük meg a ballagást és a tanévzáró ünnepséget. 

A tanévzáró ünnepség és a ballagás is zártkörű rendezvény lesz, amelyen csak az intézmény pedagógusai, a búcsúztató diákok, a ballagó 8. osztály és a ballagók közvetlen hozzátartozói vesznek részt. 

A búcsúzó nyolcadikosok a rendezvény után az osztályfőnököktől átvehetik a bizonyítványaikat. 

Az ünnepséget június 15-én (hétfőn) 16:00 órakor tartjuk, amelyet élőben közvetítünk az iskola Facebook oldalán (www.facebook.com/muller.gy.iskola)

Bizonyítványosztás

Az év végi bizonyítványokat, jutalmakat és okleveleket az osztályfőnökökkel előre egyeztetés szerint az iskolában lehet átvenni az alábbi időpontokban:

Alsó tagozat (1-4. osztály): június 16-án (kedden) 9:00-13:00 óra között

Felső tagozat (5-7. osztály): június 17-én (szerdán) 9:00-13:00 óra között

Amennyiben ezen időpontokban nem megoldható a szülők részéről a bizonyítvány átvétele, június 18-26-ig 9:00-15:00 óra között, azok a titkárságon átvehetők.

Június 27-től az intézmény nyári munkarendjében meghatározott nyitva tartás szerinti ügyintézés keretében lehet a bizonyítványokat átvenni.

 

Budapest, 2020. Június 2.

Bernáth Sándor

Igazgató

 

Részletek a pedagógiai programunkból

Rövid bemutatkozás

Iskolánk 1996 óta színesíti Budapest közoktatási intézményeinek palettáját. Az eltelt évek folyamán ragaszkodtunk azokhoz az elvekhez amelyek szellemében iskolánkat alapítottuk: olyan színvonalas oktatási intézményt fenntartani, ahol a gyermekek szükségleteit egyénre szabottan elégíthetjük ki, és egy olyan védett és szeretetteljes környezetet biztosítani számukra, ahol nyugodtan fejlődhetnek. Mindezt barátságos kertvárosi környezetben.
Tapasztalatunk szerint a gyermekeknek egyéni foglalkozásra van szükségük. Az Ön gyermeke nem egy a sok-sok osztálytárs közül, hanem - a mi szemünkben - ő egy megismételhetetlen ajándéka Istennek, aki megérdemli, hogy így is bánjanak vele.

Jöjjön, és ismerkedjen meg iskolánkkal és óvodánkkal, ahova személyes látogatásra is bármikor szeretettel várjuk!

Amitől mások vagyunk...

    Az általános iskolában 12 fős kislétszámú osztályokat alakítottunk ki, hogy a gyerekekkel személyesen foglalkozhassunk. Az óvoda is kis létszámú csoportokkal várja a piciket.
    Iskolánkban gondot fordítunk arra, hogy a Bibliával való megismerkedés által egy egészséges erkölcsi felfogást alakítsunk ki a gyermekek számára.
    Tekintetbe vesszük azt a széleskörű igényt, amit sajnos napjainkban tapasztalunk, azaz hogy sok "csonka-család"-ban felnövő gyermek nélkülözi a megfelelő apaképet. Ezért igyekszünk a számos kiváló hölgy pedagógus mellett férfi tanárokat is alkalmazni.
    Iskolánk felvállalja a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált oktatását. Maximálisan figyelembe vesszük a Szakértői Bizottságok javaslatait és a gyermekeket egyéni haladási terv szerint oktatjuk.


RÉSZLET A PEDAGÓGIAI PROGRAMUNKBÓL:

1. Arculatismertetés az Igazgatótól

"Az iskola dolga, hogy megtanítsa a tanulókat, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, az alkotás izgalmára,
hogy megtanítsa szeretni, amit csinálok és segítsen megtalálni, amit csinálni szeretnék."
Szentgyörgyi Albert

Intézményünk, a Müller György Óvoda és Általános Iskola általánosan képző, komplex személyiség és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító óvoda és 8 évfolyamos általános iskola.

A közoktatási törvény koncepciójának, a fejlesztési tervnek, valamint intézményünket választó tanulóknak és szüleiknek elvárásaihoz igazodva, a lehetőségek és szükségszerűségek harmóniájának megteremtésére törekszünk. Nevelő-oktató munkánk során a tanítás-tanulás folyamatában a dinamikusan változó jövőre és egy állandó egészséges küzdelemre kívánjuk felkészíteni tanulóinkat azáltal, hogy megtanítjuk őket tanulni, gondolkodni, a szerzett tudást sokoldalúan alkalmazni.

Ezen kívül az iskola felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását is, különös tekintettel a máshol nem oktatható részképesség- és iskolai teljesítményzavarral küzdő (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, hyperaktivitás, tanulási képességek kevert zavara, pszichés fejlődési zavar), továbbá a hátrányos helyzetű, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézséggel küzdő, különleges elbánást igénylő gyerekek képzését, nevelését.


Az iskola tantestülete nevében:
Bernáth Sándor
igazgató

2. Iskolai oktató-nevelő munkánk

 

Alapvető célunk:

Színvonalas oktatás megteremtése ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével.

Közvetíteni

kívánunk:

Alapvető, tudományos igényességű ismereteket

Erkölcsi, etikai és vallási értékeket

Magatartási, viselkedési normákat, modelleket

Fejleszteni

kívánunk:

Értelmes, kreatív és kritikai gondolkodást

Kommunikációs készséget és képességet

Kulcskompetenciákat ( pl. értő olvasás, kommunikációs kompetencia...)

Egész életen át tartó tanulási igényt

Tudatosan irányított tevékenységrendszer által kifejlesztett manuális képességet

Demokratikus és felelős döntési készségeta másikra való figyelést, a világ dolgai iránti érdeklődést

Az egészséges életmódra való törekvést

Általános

nevelési

céljaink

ennek

alapján:

Az általános iskolai nevelés-oktatásban a tanulók személyiségének formálása. Arra törekszünk, hogy intézményünkben megvalósuljon a szellem, a lélek és a test harmonikus fejlesztése.

Intézményünk világnézetileg semleges, de az egyetemes keresztény erkölcsiség iránt elkötelezett. Célunk a tanulók széleskörű: objektív világnézeti, ideológiai, vallási tájékoztatása. Az ifjúságban a világnézet kialakulásának elősegítése bárminemű erőszakos ráhatás és befolyásolás nélkül. A másként gondolkodók felé a tolerancia kialakítása.

Fontos célunk, hogy tanulóink megismerjék az emberi társadalom fejlődésének hajtóerejét képező, bizonyos értelemben objektív, alapvető értékeket (igazság, jóság, szépség), amelyek az egyetemes erkölcs alapját is képezik, és az ezekre való törekvés beépüljön a személyiségükbe.

Célunk, hogy tanulóink ismerjék az emberi társadalom kapcsolatrendszereit az alapvető keresztényi és egyetemes erkölcsi tanításokat és azokat alkalmazni tudják mindennapi életükben.

A máshol nem oktatható részképesség- és iskolai teljesítményzavarral küzdő (dyslexia, dysgraphia,dyscalculia, hyperaktivitás, tanulási képességek kevert zavara, pszichés fejlődési zavar), továbbá a hátrányos helyzetű, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézséggel küzdő, különleges elbánást igénylő gyerekek képzése, nevelése.

A sajátos nevelési igényű gyerekek optimális fejlesztéséhez szükséges körülményt az intenzív és komplex fejlesztéssel a legrövidebb időre csökkentsük

Olyan

iskolát

Szeretnénk:

Ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és tanára

Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás - tanulás folyamatának

Ahol megtanul helyesen és okosan tanulni

Ahol felfedezheti az alkotás izgalmát, örömét

Ahol minden tanuló megtalálja azt, amit felnőttként csinálni szeretne.

Ahol a sajátos nevelési igényű, vagy hátrányos helyzetű tanulók is képessé váljanak hosszabb távlatokban továbbtanulásra, szakképzésre

Csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcok számát, ugyanakkor ránevelni őket az olykor jelentkező kudarcok elviselésére is.

A tantervi anyag differenciálásával esélyt adni mindenki tehetségének, adottságának kibontakoztatásához..

Integrált oktatással kislétszámú osztályokkal, egyéni fejlesztéssel és felzárkóztatással az esélyegyenlőséget minden gyermek számára biztosítsuk és fenntartsuk.