Digitális munkarend 2020. március 16-tól

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanév végi digitális munkarendet és a hozzá kapcsolódó tanév végi eseményeket az alábbiak szerint szervezzük meg:

Az oktatás menete

- Június 5-ig (péntekig) a munkarend az oktatásban a megszokott rend szerint halad, azzal a kivétellel, hogy június 4-én (csütörtökön) a tanulók az órai munkát a felületre feltöltött utasítás szerint önállóan végzik (a felső tagozaton értekezletek, ill. az alsó tagozaton online tanóra nem lesz).

- Június 8-án (hétfő) az órarend és csengetési rend szerinti tanítás megszűnik.

Az utolsó héten elvégzendő feladatok június 8-án (hétfőn) reggel 8:00 órától minden tantárgyból elérhetőek lesznek a szokásos felületen.

A feladatok leadási határideje június 11. (csütörtök) 15:00 óra.

Az ingyenes tartós könyvek leadása

A tankönyvek átvétele június 8-án (hétfőn) és 9-én (kedden) történik, 9:00-14:00 óra között személyesen az iskolában az osztályfőnököknél.

A tankönyvekből kérünk minden írást és aláhúzást szíveskedjenek kiradírozni, mert csak ilyen állapotban áll módunkban azokat visszavenni.

A munkafüzetek és az angol felszerelés a gyerekeknél maradnak, de őrizzék meg, mert lehetséges, hogy szeptemberben még dolgozni fognak benne. 

Kérjük a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, hogy az érkezésről a nagyobb csoportosulások elkerülése érdekében, az osztályfőnökökkel /nevelőkkel telefonon egyeztetni szíveskedjenek. Az atlaszokat csak a 8. évfolyam végén kell leadni.

Év végi kirándulás

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az év végére tervezett kirándulások, valamint a Müller György Nap elmaradnak. Mindezek helyett, június 12-én (pénteken) osztályonként tanulmányi sétát szervezünk. Ennek részleteiről az osztályfőnökök/nevelők adnak felvilágosítást. 

Ballagás és tanévzáró ünnepség

Ebben a tanévben a szokásostól eltérő módon szervezzük meg a ballagást és a tanévzáró ünnepséget. 

A tanévzáró ünnepség és a ballagás is zártkörű rendezvény lesz, amelyen csak az intézmény pedagógusai, a búcsúztató diákok, a ballagó 8. osztály és a ballagók közvetlen hozzátartozói vesznek részt. 

A búcsúzó nyolcadikosok a rendezvény után az osztályfőnököktől átvehetik a bizonyítványaikat. 

Az ünnepséget június 15-én (hétfőn) 16:00 órakor tartjuk, amelyet élőben közvetítünk az iskola Facebook oldalán (www.facebook.com/muller.gy.iskola)

Bizonyítványosztás

Az év végi bizonyítványokat, jutalmakat és okleveleket az osztályfőnökökkel előre egyeztetés szerint az iskolában lehet átvenni az alábbi időpontokban:

Alsó tagozat (1-4. osztály): június 16-án (kedden) 9:00-13:00 óra között

Felső tagozat (5-7. osztály): június 17-én (szerdán) 9:00-13:00 óra között

Amennyiben ezen időpontokban nem megoldható a szülők részéről a bizonyítvány átvétele, június 18-26-ig 9:00-15:00 óra között, azok a titkárságon átvehetők.

Június 27-től az intézmény nyári munkarendjében meghatározott nyitva tartás szerinti ügyintézés keretében lehet a bizonyítványokat átvenni.

 

Budapest, 2020. Június 2.

Bernáth Sándor

Igazgató

 

Kiegészítő pedagógiai munka

 

Feladataink, eszközeink, eljárásaink

 

Feladataink

Tartalmas, konkrét, arányosan összehangolt feladatok adásával segítjük az egyéni tanulás eredményességét, kellő arányt teremtve a szóbeli (memoriterek, versek, szavak, képletek, szabadon előadott tananyag, stb.) és írásbeli feladatok között. A munkafüzetekkel, feladatlapokkal történő tanítási – tanulási folyamat előnyeit kihasználva erősíteni kívánjuk a szóbeliséget.

 

A megjelölt célokat általános vonatkozásban a 2012–es NAT alapelvei és a kerettantervben a megfogalmazott cél-, feladat- és követelményrendszer, a fenntartó által megfogalmazott elvárások határozzák meg. A tantervi anyagot minden tárgyból úgy tervezzük, hogy az legkésőbb május harmadik hetében befejezhető legyen. Így még jut idő arra, hogy összegezzük az adott évben megtanultakat, ismétléssel, gyakorlással elmélyítjük azokat. 

Nevelési oktatási módszereink megválasztásakor arra törekszünk, hogy azok igazodjanak egyfelől a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségükhöz, képességeikhez, másfelől a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kultúrájához, felkészültségéhez, vezetői stílusához valamint a mindenkori szituációhoz.

 

Eljárások

 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:

• az oktatás valamennyi módszere,

• meggyőzés,

• minta,

• példa – példakép,

• eszménykép,

• bírálat – önbírálat,

• beszélgetés - felvilágosítás, tudatosítás,

• előadás - vita – beszámoló.

 

Módszerek

 

• ellenőrzés – értékelés,

• játékos módszerek,

• követelés,

• megbízás,

• gyakorlás,

• differenciált egyéni munka,

• páros munka, 

• segítségadás.

 

A magatartásra ható módszerek

 

Ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret, verseny, differenciált csoportmunka, tevékenykedtetés.

Gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, felszólítás, utasítás, intés, tilalom, elmarasztalás. 

 

Összegezve

 

• közlés, átadás, magyarázat

• munkáltatás

• demonstrációs kísérletek elemzése

• szakirodalom, forrás, szemelvényelemzés

• kutatás, tanulói kísérlet.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos eljárások, módszerek

 

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatása-nevelése integrált közösségi formában maximum 12-14 fős iskolai osztályokban történik. 

Pedagógusaink, gyógypedagógusaink tevékenységük során figyelembe veszik a gyerekek egyéni képességeit, fejlődési tempóját, szociokulturális helyzetét, sajátos nevelési igényét. Hangsúlyt fektetünk a differenciált órai munkára, a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások biztosítására. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítésekor elsősorban a szakértői bizottság szakvéleményeiben foglalt fejlesztési javaslatokat vesszük figyelembe. A pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelők segítik.

 

A részképesség-zavarok súlyosságának megfelelően biztosítjuk a méltányos számonkérési, értékelési, ill. felmentési lehetőségeket minden esetben a tanuló hosszú távú érdekeinek figyelembe vételével.

 

Felhasznált módszerek, eszközök

 

• logopédiai fejlesztés

• alapozó terápia

• pszicho-pedagógia

• kézművesség

• sport, mozgásfejlesztés.